พระมหานิกร ฐานุตฺตโร,ดร.

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร,ดร.
Phramaha Nigorn Thanuttaro.Dr.

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          ป.ธ. ๙ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
  • ปริญญาโท         พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  (MA-Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก        พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (Ph.D. Buddhist Management) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานทางวิชาการ

  • งานวิจัย 

พระมหานิกร  ฐานุตฺตโร  (นักวิจัยร่วม). (2563).  รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทย [โครงการวิจัยย่อย ในแผนงานโครงการเรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์ในทัศนะของปราชญ์ในประเทศและต่างประเทศ”/ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น-หัวหน้าโครงการวิจัย] ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2560

[รายงานฉบับสมบูรณ์]  รูปแบบการประยุกต์ใช้พุทธเศรษฐศาสตร์ในชุมชนต้นแบบในประเทศไทย  [Full Paper Research]

[เผยแผ่ผลงานวิจัย] Application Model for Buddhist Economics in Community of Thailand  1st International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER – 2020), Ayuttaya, Thailand, on 30th & 31st  [Paper Research Article] [Accept Letter]

บทความวิชาการ

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร(2559)  พุทธศาสนาในลาว: กรณีศึกษา: การศึกษาพระราชเมืองมรดกโลก –พระพุทธศาสนาในลาว: กรณีศึกษา: การศึกษาพระมหากษัตริย์(มรดกโลก) : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559

พระมหานิกร ฐานุตฺตตโร  (2560)  การเปรียบเทียบการจัดการศึกษาของพระใน เชียงตุง (พม่า) กับคณะสงฆ์ประเทศไทย – การเปรียบเทียบการศึกษาพระสงฆ์ในเมือง เชียงตุง (พม่า) ประเทศไทย    วารสารวิทยาลัยสงฆ์เลขที่ : 2 เลขหน้า: 188-198

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร   (2560) การประสิทธิผลการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 ประสิทธิผลของการศึกษาการพัฒนา PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOL บาลีที่ส่วนบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 15วารสาร มจรสังคมศาสตร์ปีที่  8 เล่มที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562  หน้า 75- 85

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร (2558)  ความเชื่อและแนวโน้มพระพุทธศาสนาในอนาคตของประเทศอินโดนิเซีย BUDDHIST FAITH TRENDS IN THE COUNTRY’S FUTURE IN INDONESIA วารสารมจรมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 หน้า 75-85.

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร(2562).  “คำชะโนด” ป่าอาถรรพ์นำมาสู่ความศรัทธาพระพุทธศาสนาในประเทศไทย.Kham Chanod The mystical forest leads to the faith in Buddhism in Thailand.” ชัยมงคงปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่  มกราคม-มิถุนายน 2562.  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี. หน้า 74-89.

พระมหานิกร ฐานุตฺตโร,พระเมธีธรรมาจารย์. (2563). เรือนชั้นใน – ชั้นนอก พุทธธรรมสำหรับชายหนุ่มหญิงสาวผู้ออกเรือน-INNER HOUSE–OUTER BUDDHA DHARMA FOR MALE, FEMALE,MARRIED PEOPLE. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์.  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2020): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563

ดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์  

[ปริญญาโท – พุทธศาสนามหาบัณฑิต]  พระมหานิกร  ฐานุตตโร  (2559)ความสามารถพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนที่มี ต่อหัวเรื่อง : จัดการหัวเรื่อง: หัวเรื่อง: การปฏิบัติธรรมของวัดฯมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

[ปริญญาเอก – พุทธศาสนิกขมิ้น] พระมหานิกร   ฐานุตตโร    (2561). การจัดการศึกษาในตำแหน่งที่เคยมีมา  ก่อนหน้านี้) สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การฝึกอบรม / วุฒิบัตร / เกียรติบัตร

รายวิชาสัมมนา การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา วันพฤหัสสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 10.00 น. ประเด็นสัมมนา การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา