รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

ตำแหน่ง          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          พธ.บ. (รัฐศาสตร์), น.บ. (นิติศาสตร์)
  • ปริญญาโท          M.A. (Political Science)
  • ปริญญาเอก         Ph.D. (Political Science)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน