รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
  • ปริญญาโท         M.A. (Political Science)
  • ปริญญาเอก        Ph.D. (Political Science)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

ประสบการณ์การทำงาน

  • หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย