รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร


รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร

ตำแหน่ง          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม / อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี         พธ.บ. (มนุษยสงเคราะห์ศาสตร์)
  • ปริญญาโท         M.A. (Political Science)
  • ปริญญาเอก        Ph.D. (Political Science)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]