ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา


ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา
Asst.Prof.Dr.Prasit Phutthasatsattha

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การศึกษา

  • พุทธศาสตรบัณฑิต  พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสั่ง / แต่งตั้ง

ตำแหน่งทางวิชาการ 


การฝึกอบรม
2547-10-30 เทคนิคการจัดการและบริหารงานขาย 
2553-11-24 สำนักพิมพ์กับบทบาทและโอกาสใหม่ในธุรกิจการพิมพ์(Chula) 
2559-06-10 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2559-07-24 ผู้กำกับลูกเสีอสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
2559-11-11 การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (มสธ.) 
2560-06-28 การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 
2560-09-25 การออกเกรดออนไลน์ , มจร
2561-03-04 การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย 
2562-07-12 การสร้างนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ วุฒิบัตรภาษาไทย(มสธ.)
2562-10-18 ทูตความสุข (Happy Ambassador) TCA
2562-11-15 INTERPRETATION REQUIREMENT : ISO9001:2015 
2562-11-16 INTERPRETATION IQA&MRW : ISO9001:2015 
2562-11-17 INTERPRETATION RISK ASSESSMENT : ISO9001:2015
2563-03-03_การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
2563-03-31 The Principle of Life Coaching > TCA
2563-04-03 การประชุมวิชาการที่มีรายงานงานการประชุม (Processdings) มจร
2563-05-31 HRM From Theories to Practices > Chula Mooc


ผลงานทางวิชาการ

1.วิฑูรย์ กล่อกระโทก  ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. (2560).  พุทธิปัญญา : พัฒนาการมนุษย์ที่สมบูรณ์ Intellectualism : Evolution Human Resources . วารสาร มจร มนุษย์ศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 : 106-114. (Click เพื่ออ่านบทความ)

3.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. (2562) รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562 : 240-2530 (Click เพื่ออ่านบทความ)

4.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา [เขียนร่วม], (2563) . ธุดงค์ธรรมยาตราครั้งที่ 8 จังหวัดระยอง : กระบวนการพัฒนาเจตคติตามคติของธุดงค์วัตรในพระพุทธศาสนา- 8th Thamayatara Hike, Rayong Province :  The process of developing the attitude according to the principle of Pilgrimage in Buddhism.   วารสารพุทธศาสน์เพื่อสันติ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563. [PDF File] [File Words]

International Conference/

– Phongphat Chittanura, Prasit Phutthasatsattha, Pramahapresert Thavaro, Perawat Chaisuk,(2018) “The Practical Policy for Conserving an Environment ”, in Proceedings of The 8th International Conference on arts and cultures
in world Heritage : Intangible Culture to Creative Economy, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Thailand, 2018,
pp.284-288.


หนังสือตำรา, เอกสารประกอบการสอน

1. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. (2560). การบริหารการพัฒนา. พระนครศรีอยุธยา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
2. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. (2560). เอกสารประกอบการสอนการบริหารโครงการ. พระนครศรีอยุธยา :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
3. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. (2562). เคล็ดลับพุทธวิธีการบริหาร/ (พิมพ์ครั้งที่ 2). พระนครศรีอยุธยา :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
4. ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา. (2562). คู่มือสะใภ้เศรษฐี. พระนครศรีอยุธยา : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

หนังสือที่ขาย online
เคล็ดลับพุทธวิธีการบริหาร : Infographic Guide to Buddha’s Administration
คู่มือสะใภ้เศรษฐี. Millionaire’s Daughter-in-law Manual