แนะแนวการศึกษา : ปริญญาโท

หลักสูตร

คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโท ๗ หลักสูตร ได้แก่
ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดสอน ๔ หลักสูตร
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต


๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
๔. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้รับค่าเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ยกเว้นผู้มีประสบการณ์การทำงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ
 • ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

การสมัครเรียน

 • หลักฐานการรับสมัคร
  ๑. สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี
  ๒. สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี
  ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
  ๔. สำเนาหนังสือสุทธิ/สำเนาบัตรประชาชน/พาสปอร์ต
  ๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
  ๖. หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งจากผู้บังคับบัญชา ว่ามีประสบการณ์ทำงานตามระยะเวลาที่ระบุในใบสมัคร
  ๗. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง (กรณีชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่งไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร)
  ๘. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
  ๙. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รับสมัคร                                 กุมภาพันธ์-เมษายน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ          พฤษภาคม
สอบข้อเขียน                            พฤษภาคม
ประกาศผลสอบข้อเขียน              พฤษภาคม
สอบสัมภาษณ์                           พฤษภาคม
ประกาศผลการสอบคัดเลือก          มิถุนายน
รับเอกสารและขึ้นทะเบียนนิสิต       มิถุนายน
ปฐมนิเทศ และเปิดการศึกษา         มิถุนายน

สถานที่รับสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) / หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
  111
  สถานที่รับสมัคร : สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น ๕ ห้อง B๕๐๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  111
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  :
  – พระนุชิต นาคเสโน            นักจัดการงานทั่วไป โทร. ๐๘๓-๗๒๓-๙๘๔๙
  – นายพลวัฒน์ สีทา             นักวิชาการศึกษา โทร. ๐๘๑-๑๓๕-๙๓๒๔
  111
 • หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

  สถานที่รับสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
  : สำนักงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น ๑ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา