แนะแนวการศึกษา : ปริญญาเอก

หลักสูตร

คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาเอก ๕ หลักสูตร ได้แก่
ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดสอน ๔ หลักสูตร
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

๔. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตรงสาขาวิชา หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานตรงสายในสาขาวิชา หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา ได้รับค่าระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ แต้ม
 • มีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ไม่เคยถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

การสมัครเรียน

 • หลักฐานการรับสมัคร
  ๑. สำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี-โท
  ๒. สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี-โท
  ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
  ๔. สำเนาหนังสือสุทธิ/สำเนาบัตรประชาชน/พาสปอร์ต
  ๕. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
  ๖. หนังสือรับรองคุณสมบัติ จำนวน ๓ ฉบับ
  ๗. หนังสือรับรองประสบการณ์ (กรณีผู้สมัครมีเกรดเฉลี่ย ไม่ถึง ๓.๕๐) จำนวน ๑ ฉบับ
  ๘. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง (กรณีชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่งไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร)
  ๙. โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ จำนวน ๖ เล่ม
  ๑๐. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
  ๑๑. ผลสอบภาษาอังกฤษ MCU-GET, TOEFT/IELTS
  ๑๒. ค่าธรรมเนียมการสมัคร ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

รับสมัคร                                 กุมภาพันธ์-เมษายน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ          พฤษภาคม
สอบข้อเขียน                            พฤษภาคม
ประกาศผลสอบข้อเขียน              พฤษภาคม
สอบสัมภาษณ์                           พฤษภาคม
ประกาศผลการสอบคัดเลือก          มิถุนายน
รับเอกสารและขึ้นทะเบียนนิสิต       มิถุนายน
ปฐมนิเทศ และเปิดการศึกษา         มิถุนายน

สถานที่รับสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ / หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ /หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)/ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
  111
  สถานที่รับสมัคร : สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น ๕ ห้อง B๕๐๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  111
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   :
  – พระสมนึก ธีรปญฺโญ          นักวิชาการศึกษา โทร. ๐๙๓-๙๙๖-๒๖๒๘
  – นายสุภัทรชัย สีสะใบ         นักวิชาการศึกษา โทร. ๐๙๕-๖๐๔๔๙๕๙
  111
 • หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
  111
  สถานที่รับสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
   : สำนักงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาคารเรียนรวม โซน B ชั้น ๑ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา