ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)

 หนังสือที่ได้รับความนิยม

หนังสือแนะนำ

วารสารแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

  • กิจกรรมบริจาคหนังสือ

  • นิสิตเข้าใช้บริการห้องสมุด

หนังสือแนะนำ

 

 

วารสารแนะนำ

 

 

บริการของห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

  • บริการหนังสือ ตำรา หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย พระไตรปิฎก และวารสาร
  • บริการสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • บริการยืม – คืนหนังสือ
  • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
  • สมัครสมาชิกห้องสมุด
  • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
  • กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดรายการหนังสือใหม่ การจัดรายการหนังสือแนะนำ

เวลาทำการ

วันจันทร์ – เสาร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๔๕ น.
(หยุดวันพระ,วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)
OPEN : Monday – Saturday ๙.๐๐ a.m – ๑๖.๔๕ p.m
CLOSE : Religious Days, Sundays and Public Holidays

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ชั้น M อาคารเรียนรวม โซนบี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา