ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)

 หนังสือที่ได้รับความนิยม

หนังสือแนะนำ

วารสารแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

 • กิจกรรมบริจาคหนังสือ

 • นิสิตเข้าใช้บริการห้องสมุด

หนังสือแนะนำ

 

 

วารสารแนะนำ

 

 

บริการของห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์

 • บริการหนังสือ ตำรา หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย พระไตรปิฎก และวารสาร
 • บริการสืบค้นด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • บริการยืม – คืนหนังสือ
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า
 • สมัครสมาชิกห้องสมุด
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์
 • กิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดรายการหนังสือใหม่ การจัดรายการหนังสือแนะนำ

ทรัพยากรสารสนเทศ

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท อาทิ หนังสือ ตำรา หนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย พระไตรปิฎก และวารสาร ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ระบบการจัดหมวดหมู่
  ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ จัดระบบหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) โดยแบ่งเนื้อหาหนังสือออกเป็น ๑๐ หมวด คือ
  000          ความรู้ทั่วไป
  100          ปรัชญา
  200         ศาสนา
  300          สังคมศาสตร์
  310        สถิติทั่วไป
  320        รัฐศาสตร์  การเมือง  การปกครอง
  330        เศรษฐศาสตร์
  340        กฎหมาย
  350        รัฐประศาสนศาสตร์   การบริหารรัฐกิจ  การบริหารกองทัพ
  360        ปัญหาสังคม  และบริหารสังคม
  370         การศึกษา
  380         การพาณิชย์  การสื่อสาร  การขนส่ง
  390        ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา
  400         ภาษา
  500         วิทยาศาสตร์
  600         เทคโนโลยี
  700         ศิลปะและนันทนาการ
  800         วรรณคดี
  900         ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์นอกจากนี้ ยังมีหมวดหมู่พิเศษที่ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์จัดขึ้นอีกจำนวน ๗ หมวด คือ
  มจร          หนังสือของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือแต่งโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
               หนังสืออ้างอิง
  พท          หนังสือที่แต่งโดย พุทธทาสภิกขุ
  ปอ           หนังสือที่แต่งโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  ปม           หนังสือที่แต่งโดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต)
  จส           หนังสือที่แต่งโดย ศาสตรจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ
  มร            หนังสือของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริการยืม – คืน

จำนวน / ระยะเวลาในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภททรัพยากร ประเภทสมาชิก จำนวนที่ยืมได้
(เล่ม)
ระยะเวลาในการยืม
(วัน)
หนังสือทั่วไป
วิทยานิพนธ์
คณาจารย์ 10 30
เจ้าหน้าที่/บุคลากร มจร 10 30
นิสิตปริญญาตรี 5 7
นิสิตปริญญาโท-เอก 10 14
ผู้ใช้ภายนอก เฉพาะถ่ายเอกสารเท่านั้น 6-7 ชั่วโมง
หนังสืออ้างอิง
พระไตรปิฎก
ยืมเพื่อถ่ายเอกสารเท่านั้น

**กรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสารต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดก่อน ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม และส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ

อัตราค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง

 • สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ มีราคาค่าปรับ 5 บาท/เล่ม/วัน
 • วิทยานิพนธ์ งานวิจัย มีค่าปรับ 10 บาท/เล่ม/วัน

** หมายเหตุ ผู้ใช้ทุกประเภทหากส่งคืนเกินกำหนดท่านต้องเสียค่าปรับตามห้องสมุดกำหนด หรืออยู่ในพิจารณาของเจ้าหน้าที่

เวลาทำการ

วันจันทร์ – เสาร์ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๔๕ น.
(หยุดวันพระ,วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์)
OPEN : Monday – Saturday ๙.๐๐ a.m – ๑๖.๔๕ p.m
CLOSE : Religious Days, Sundays and Public Holidays

สถานที่ตั้ง

ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ ชั้น M อาคารเรียนรวม โซนบี
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา