รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
Assoc.Prof.Dr.Surapol Suyaprom

ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ / อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด              ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี          ๒๕๒๘ พธ.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท          ๒๕๓๑ M.A.(Politics) : Poona University, India
 • ปริญญาเอก         ๒๕๓๖ Ph.D.(Political Science) : Marathwada University, India
 • ๒๕๕๗ ปปร.๑๗ สถาบันพระปกเกล้า
 • ๒๕๒๘ พ.ม. กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
 • ๒๕๒๑ ป.ธ. ๔  คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์
 • ๒๕๑๗ น.ธ.เอก คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

ก. ตำแหน่งทางวิชาการ/ บริหาร

พ.ศ. ๒๕๕๙                รองศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [คำสั่ง 303/2559]

พ.ศ.๒๕๔๙-ปัจจุบัน       ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มจร

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร

พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน    ผู้จัดการมหาจุฬาบรรณาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน    เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

พ.ศ. ๒๕๖๓ – ปัจจุบัน    คณะทำงานพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

ข. ตำแหน่งกรรมการประจำหน่วยงานใน มจร และภายนอก

พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน    กรรมการสภาวิชาการ

พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน    กรรมการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน    กรรมการบริหารงานบุคคล

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน    กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗    กรรมการประจำอาคารอาคันตุกะ

พ.ศ. ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน    กรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘    กรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน    กรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน    กรรมการประจำสถาบันสมทบชิงเจี๋ย ไต้หวัน

พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗    กรรมการประจำสถาบันพระพุทธศาสนาศรีลังกา

ประสบการณ์ในการบริหารงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฝ่ายกิจการวิทยาเขต สนง. อธิการบดี

เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้อำนวยการกองแผนงาน สนง. อธิการบดี (รก.)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รองประธานกรรมการมหาวิทยาลัยฝ่ายบริหารงานบุคคล

รองประธานกรรมการบริหารวิชาการ

รองประธานกรรมการบริหารโรงพิมพ์

หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ (๓ สมัย ๑๒ ปี)

รักษาการผู้อำนวยการกองนิติการ

ประสบการณ์ในการไปศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาในต่างประเทศ (พ.ศ.๒๕๓๗-ปัจจุบัน)
ไปประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหภาพพม่า (เมียนมาร์) ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศศรีลังกา ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน ประเทศเซอวิสเซอร์แลนด์ ประเทศเบลเยียม ประเทศอิตาลี ประเทศโปรตุเกส ประเทศอินเดีย ประเทศเนปาล และประเทศภูฐาน ฯลฯ

ประสบการณ์ในการบริหารอื่นๆ

พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓        ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนราชวัตรวิทยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔        ช่วยงานบริหารองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล)

พ.ศ. ๒๕๔๔                ผู้บริหารดูแลกิจการโรงเรียนอนุบาลใจดี ของคุณเตือนใจ  สุจริตกุล (ดาวใจ ไพจิตร)

พ.ศ. ๒๕๔๖                กรรมการที่ปรึกษาดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนมัธยม วัดบึงทองหลาง

พ.ศ. ๒๕๔๘                เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๓                อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๕                นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์ในการบรรยาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินอกมหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน    วิทยากรสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕        อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์โรงเรียนพาณิชยการ ธนบุรีและศูนย์โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม

พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕        อาจารย์พิเศษ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕        อาจารย์พิเศษคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖     อาจารย์พิเศษคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๐     วิทยากรอบรมเรื่อง อินเดียศึกษา ของศูนย์อินเดียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๔๖                อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๔     อาจารย์พิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๗     ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

พ.ศ. ๒๕๔๗                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

พ.ศ. ๒๕๔๗                วิทยากรบรรยายเรื่อง อาหารกายและอาหารใจ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐     อนุกรรมการธิการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา วุฒิสภา

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน    อาจารย์พิเศษวิทยาลัยทางบรมราชชนนี สระบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน    อาจารย์พิเศษวิทยาลัยการทัพอากาศ

พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน    กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการประเมินผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน    ประธานคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันการทุจริตระหว่างสำนักงาน ปปช. กับ มจร

พ.ศ. ๒๕๕๗                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตร รปม. ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายทางนิติบัญญัติ หรือทางตุลาการ

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙     กรรมการจัดตั้งหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙     ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ  วัฒนธรรม วุฒิสภา

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙     ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. ๒๕๔๙                ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓     ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖     อนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม วุฒิสภา

พ.ศ. ๒๕๕๔                 ผู้ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖     ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖     ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๕๘                กรรมการปฏิรูปการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

พ.ศ. ๒๕๕๙                อนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม กรณีข้อพิพาท ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ. ๒๕๔๕                พนักงานของรัฐตัวอย่าง  มจร กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. ๒๕๔๘                เกียรติบัตรสมาชิกพลร่วมสัมพันธ์กิตติมศักดิ์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๕๑                ได้รับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

พ.ศ. ๒๕๕๑                ประกาศนียบัตร นักเหินเวหากิตติมศักดิ์กองทัพอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

พ.ศ. ๒๕๕๒                ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๕                ประกาศนียบัตร (กิตติมศักดิ์) หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

พ.ศ. ๒๕๕๖                ได้รับพระราชทาน เข็มเสนาธิปัตย์ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการบรรยายพิเศษโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ

พ.ศ. ๒๕๕๘                นักจิตวิทยาดีเด่น จากสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๘                เกียรติบัตรประดับเครื่องหมายความสามารถกระโดดหอสูง กองทัพเรือหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พ.ศ. ๒๕๕๙                ได้รับโล่ วชิระเกียรติคุณ “ครูดีศรี พอ. มจร” โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๙                แหนบหรือเข็มรูปกระเป๋ากระสุนคันชีพ  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์

พ.ศ. ๒๕๕๙                ประกาศนียบัตร นักโดดร่มกองทัพเรือกิตติมศักดิ์    กองทัพเรือ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๕๔                ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  (ท.ม.)

พ.ศ. ๒๕๕๖                ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  (ท.ช.)

ตำแหน่งหน้าที่ทางสังคม ปัจจุบัน

กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

กรรมการมูลนิธิโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร

กรรมการมูลนิธิพระครูธรรมสมาจารย์ (อุปัชฌาย์พัก ธมฺมทตฺโต)

กรรมการกำกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาวัดธรรมาภิรตาราม

ไวยาวัจกร วัดธรรมาภิรตาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ไวยาวัจกร วัดสามง่าม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

กรรมการมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี

กรรมการมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

สุรพล  สุยะพรหม,ดร. “การประเมินผลหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัย, ๒๕๔๘.

สุรพล  สุยะพรหม,ผศ.ดร. “ความคิดทางการเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)”, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร. “รัฐกับการให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐, สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๖.

สุรพล สุยะพรหม ผศ.ดร. และคณะ, “กลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อบังคับใช้จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”, สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๖.

สุรพล สุยะพรหม,ผศ.ดร. “การบริหารจัดการองค์การเชิงพุทธบุรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย” โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

 • บทความทางวิชาการ

สุรพล สุยะพรหม, ดร. ธรรมรัฐสู่ธรรมาธิปไตย. ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๔๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๐, กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พฤษภาคม ๒๕๔๒. (จำนวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม)

สุรพล สุยะพรหม, ดร. รัฐศาสตร์เชิงพุทธ. ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๔๕ ปีการศึกษา ๒๕๔๑, กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; พฤษภาคม ๒๕๔๓. (จำนวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม)

สุรพล สุยะพรหม, ดร. พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน. ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๔๘ ปีการศึกษา ๒๕๔๔, กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; พฤษภาคม ๒๕๔๖. (จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม)

สุรพล สุยะพรหม, ดร. ความคิดทางการเมือง : ประชาธิปไตยตามแนวพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๔๙
ปีการศึกษา ๒๕๔๕, กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พฤษภาคม ๒๕๔๗. (จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม)

สุรพล สุยะพรหม, ดร. ความสัมพันธ์ไทย – จีน : มิติที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา. ในสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๔๙ปีการศึกษา ๒๕๔๕, กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; พฤษภาคม ๒๕๔๗. (จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม)

สุรพล สุยะพรหม, ดร. “พระสงฆ์กับการศึกษาการเมืองการปกครอง”, ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๔๙) : หน้า ๑๒๑ – ๑๓๔.

สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร. พระพุทธศาสนากับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม). ใน มหาจุฬาวิชาการ, กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. (จำนวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม)

สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร. รัฐกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา. ในพุทธอุทยานวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการพระพุทธศาสนาประยุกต์เข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ของวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์. กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. (จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม)

สุรพล สุยะพรหม,ผศ.ดร. ความคิดทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุ. ใน สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๑, กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. (จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม)

สุรพล สุยะพรหม,ผศ.ดร., “สถาบันสมทบ : มิติแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ยั่งยืน”, พุทธจักร. ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๘ (สิงหาคม ๒๕๕๓): หน้า ๒๕ – ๒๙. (จำนวนพิมพ์๕,๐๐๐ เล่ม)

สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร. “การควบคุมและบังคับบัญชาองค์กรสงฆ์ไทย”, วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – เมษายน ๒๕๕๕) : หน้า ๓๗-๕๑ (จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม)

สุรพล สุยะพรหม. “รูปแบบภาวะผู้นำตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑มกราคม-เมษายน ๒๕๕๙) : ๑-๑๖

สุรพล สุยะพรหม. “การประยุกต์รูปแบบการบริหารเชิงพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๙๗-๑๐๖

สุรพล สุยะพรหม. “การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๑๗-๒๔

สุรพล สุยะพรหม. “การบริหารจัดการกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพื่อสวัสดิการชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตจังหวัดภาคใต้”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๒๒๑-๒๒๘

สุรพล สุยะพรหม. “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๘) : ๑๘๓-๑๙๗

สุรพล สุยะพรหม. “กระบวนการสร้างความปรองดองในสังคมไทยตามรูปแบบพุทธวิธีการชำระอธิกรณ์”. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒๙ พฤษภาคม-กันยายน๒๕๕๘) : ๓๙-๕๔

สุรพล สุยะพรหม. “รูปแบบการส่งเสริมจริยธรรมทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๘) : ๒๐๕-๒๒๐

สุรพล สุยะพรหม. “พุทธบูรณาการเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : ๕๙-๗๓

สุรพล สุยะพรหม. “บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดเชียงราย”. วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๘๙-๑๐๘

สุรพล สุยะพรหม. “ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗) : ๘๗-๑๐๑

สุรพล สุยะพรหม. “การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ และการเรียนรู้ของสังคมไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษตุลาคม ๒๕๕๗) : ๑-๒๑

สุรพล สุยะพรหม. “บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดเชียงราย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ ตุลาคม ๒๕๕๗) : ๑๔๒-๑๕๙

สุรพล สุยะพรหม. “พุทธวิธีบริหารของสำนักปฏิบัติธรรม”. BU Academic Review. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗) : ๑๐๙-๑๒๑

สุรพล สุยะพรหม. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อสร้างสังคมเชิงคุณภาพในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๑๕๒-๑๕๙

สุรพล สุยะพรหม. “การพัฒนาองค์การพระพุทธศาสนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน”. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗) : ๗๙-๘๖

สุรพล สุยะพรหม. “การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา”. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑มกราคม-เมษายน ๒๕๕๖) : ๔๓-๕๔

สุรพล สุยะพรหม. การสื่อสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ): ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2540-2560”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ (กรกฎาคม ๒๕๖๒) : ๒๕๐๑-๒๕๑๘.

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. โมเดลสมการโครงสร้างประสิทธิผลการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง”. ตีพิมพ์ ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563) : 68-78.  ISSN (Online): 2673-0782

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ภาค 1”. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2563)  : 1-13.  ISSN (Online): 2673-0782

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. “การพัฒนาความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ตีพิมพ์ใน วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2563 : 234-247. ISSN (Online): 2630-0362

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุประสิทธิผลการบริหารงานของกรมแพทย์ทหารบก”. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563) : 40-52. ISSN (Online): 2673-0782

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. “การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษของเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก”. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2564) : 66-77. ISSN (Online): 2673-0782

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. “ความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองระดับท้องถิ่นใน จังหวัดนนทบุรี”. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2564) : 267-276. ISSN (Online): 2673-0782

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. รูปแบบประสิทธิผลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดเชียงใหม่. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ( กรกฎาคม – กันยายน 2563) : 228-243. ISSN (Online): 2673-0782

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. การพัฒนาการสร้างความมั่นคงแห่งชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563) : 215-228. ISSN (Online): 2673-0782

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. การพัฒนาการนำฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาปรับใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563) : 53-63. ISSN (Online): 2673-0782

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. ประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มีนาคม 2564) : 105-115. ISSN (Online): 2673-0782

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. การเสริมสร้างจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น ในจังหวัดนครราชสีมา. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563) : 14-26. ISSN (Online): 2673-0782

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. ประสิทธิผลการนำนโยบายการแก้ปัญหาจราจรไปปฏิบัติของกองบังคับการตำรวจจราจร. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563) : 76-87. ISSN (Online): 2673-0782

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ของกลุ่มบริษัทประกันภัยตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563) : 27-39. ISSN (Online): 2673-0782

สุรพล สุยะพรหมและคณะ. การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี. ตีพิมพ์ใน วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม 2563) : 137-150. ISSN (Online): 2673-0782

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

สุรพล  สุยะพรหม, ดร. และ ธีรยุทธ พึ่งเทียร,ดร. การบริหารงานบุคคลและวิเคราะห์ความถนัด. กรุงเทพมหานคร ; สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๓.

สุรพล  สุยะพรหม, ดร. และธีรยุทธ  พึ่งเทียร,ดร. แผนและโครงการ. กรุงเทพมหานคร ; สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๔.

สุรพล  สุยะพรหม, ดร. แนวข้อสอบระเบียบสารบรรณ ทั้งภาคปรนัยและอัตนัย. กรุงเทพมหานคร ; สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๔.

สุรพล  สุยะพรหม,ดร. การเมืองกับการปกครองของไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑.กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘.

สุรพล สุยะพรหม, ผศ.ดร., และ สุทธิรัก ศรีจันทร์เพ็ญ. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

สุรพล  สุยะพรหม,ผศ.ดร. และคณะ. พื้นฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

สุรพล  สุยะพรหม,ผศ.ดร. และคณะ. ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

สุรพล  สุยะพรหม,ผศ.ดร. และคณะ. ปรัชญาการเมือง. กรุงเทพมหานคร ; โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖.

ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

Assoc.Prof.Surapon Suyaprom. Analytical Study of Buddhism-Based Good Governance Application in Public and Private Sectors Management”. 1st International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research. Ayuttaya, Thailand 30th – 31st July, 2020: 248 – 254.

ผลงานทางวิชาการด้านอื่นๆ

๑. เป็นประธานควบคุมวิทยานิพนธ์ (ประธานกรรมการที่ปรึกษา) วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ ของนายนริศร ทองธิราช เรื่อง นโยบายของรัฐกับปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร : กรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่จังหวัดสกลนคร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๐.

๒. เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ (กรรมการที่ปรึกษา)วิทยานิพนธ์ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ของพระเทพปริยัติเมธี(ขณะที่มีสมณศักดิ์ที่ พระราชปริยัติ : สฤษดิ์  สิริธโร) เรือง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙.

๓. เป็นประธานกรรมการและเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ประมาณกว่า ๒๕ เรื่อง เช่น

– การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามหลักสาราณียธรรมในสังคมไทย

– ภาวะผู้นำด้านมนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ ๔

– การจัดการทุนมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์

– การประยุกต์ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

– กระบวนการสรรหาบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหลักธรรมาภิบาล

– การบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐตามหลักพรหมวิหาร ๔ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

– การบริหารงานคณะสงฆ์ลาวภายใต้ระบอบสังคมนิยม : กรณีศึกษาคณะสงฆ์นครหลวงเวียงจันทร์ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

– การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา : กรณีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

– การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมของสำนักนโยบายและแผนกลาโหม กระทรวงกลาโหม

– การปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจตามหลักฆราวาสธรรม ๔ : กรณีศึกษากองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

– การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

๔. เป็นประธานกรรมการและเป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ประมาณกว่า ๒๕ เรื่อง เช่น

– ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

– ศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี

– ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี

– คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการตามทัศนะของผู้นำชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

– ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาส : ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าอาวาสในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

– การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในจังหวัดสมุทรปราการ

– บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนมอญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

– ศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารงานศาสนศึกษาจังหวัดจันทบุรี

๕. เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ เช่น

– ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์วิถีพุทธในยุคโลกาภิวัฒน์

– ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖. เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่น รูปแบบการเมืองภาคประชาชนว่าด้วยเรื่องที่ดินทำกิน

๗. เป็นกรรมการและเลขานุการยกร่างหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

๘. เป็นกรรมการและเลขานุการยกร่างหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

การฝึกอบรม / วุฒิบัตร / เกียรติบัตร

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์ รุ่นที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
 • หลักสูตร การวิจัยขั้นพื้นฐาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๔๕
 • หลักสูตร การเขียนเค้าโครงการวิจัย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันที่ ๑-๓ มิถุนายน ๒๕๔๕
 • หลักสูตร พัฒนาทักษะ สร้างจิตสำนึกและพัฒนางาน ๕ ส เพื่อความสำเร็จและมีประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน วันที่ ๖-๘ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรและผลงานทางวาการด้านสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร วันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๔๙
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗

Publication in SCOPUS

Surapon Suyaprom and Others. [Sman Ngamsnit]. (2020) .Human Development in Accordance with Buddhist Strategies. |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020)I pp. 1971 – 1976. [SCOPUS Q4]
Surapon Suyaprom and Others.[Apinyar Chatchorfa, Grit Permtanjit]. (2020). A Causal Relationship Model of Effectiveness Waste Management of Local Government Organizations in Ang Tong Province |Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020)I pp. 1948 – 1952. [SCOPUS Q4]
Surapon Suyaprom and Others.[Bunchira Phichanajita, Boonton Dockthaisong,Lampong Klomkul]. (2020). A Structural Equation Model of Human Capital Development of Royal Thai Police Headquarters in accordance with Buddhist Integration|Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020)I pp.2139 – 2143. [SCOPUS Q4]
Surapon Suyaprom and Others. [Aphiwat Jata,Bunchira Phuchanajita, Lampong Klomkul]. (2020). A Model of Key Success Factors in Public Policy of Marijuana in Alternative Medicine|Solid State TechnologyI Vol. 63 No. 2s (2020)I pp.2043 – 2049. [SCOPUS Q4]