รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง
Assoc.Prof.Dr.Kiettisak Suklueang

ตำแหน่ง          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ / ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ / อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          ๒๕๔๔ พธ.บ.(การบริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาโท         ๒๕๔๘ ศศ.ม.(การจัดการการพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาเอก        ๒๕๕๗ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

ประสบการณ์การสอน

ระดับที่สอน รายวิชาที่สอน จำนวนหน่วยกิต ช.ม./สัปดาห์ ภาค/ปีการศึกษา
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ๒/๒๕๕๕
ปริญญาตรี พุทธธรรมกับการบริหาร ๒/๒๕๕๕
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๕
ปริญญาตรี หลักการฝึกอบรมและการประชุม ๑/๒๕๕๖
ปริญญาตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๑/๒๕๕๖
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๖
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒/๒๕๕๖
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๖
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๖
ปริญญาตรี หลักการฝึกอบรมและการประชุม ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๗
ปริญญาตรี พระพุทธศาสนากับการบริหาร ๒/๒๕๕๗
ปริญญาตรี ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๗
ปริญญาโท การวิเคราะห์ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๒/๒๕๕๗
ปริญญาตรี ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ๑/๒๕๕๘
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการ ๑/๒๕๕๘
ปริญญาโท ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ๑/๒๕๕๘

 

ผลงานทางวิชาการ

  • งานวิจัย

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (หัวหน้าโครงการวิจัย). ๒๕๕๒. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (ผู้ร่วมวิจัย). ๒๕๕๖. การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). กรุงเทพมหานคร.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (หัวหน้าโครงการวิจัย). ๒๕๕๘. บทบาทของพระพุทธศาสนาต่อการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร. (กำลังดำเนินการ)

  • บทความทางวิชาการ

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๖). “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๖). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การกำหนดประเด็นปัญหา การตั้งชื่อเรื่องและการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผู้นำวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”. ในรวมบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๑ (MCU Congress I). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๗). “การพัฒนาภาวะผู้นำวิถีพุทธในยุคโลกาภิวัตน์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๒)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (๒๕๕๗). “การบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม-ตุลาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : หจก. ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๒)

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). “การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (วารสารที่อยู่ในระบบ TCI ฐาน ๑)

  • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๔). การเมืองกับการปกครองของไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๕). พื้นฐานทางการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ. (แต่งร่วม). (๒๕๕๕). ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์. ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๗). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, ดร. (๒๕๕๘). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. เชียงใหม่ : ประชากรธุรกิจ.

  • ผลงานในระดับนานาชาติ

Asst. Prof. Dr.Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). Senior Citizen Well Being Administration. Proceeding International Conference on Humanities, Language, Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0

Asst. Prof. Dr.Phrakrusangharak Kiettisak Kittipanno (Co-writer). “The Management of Buddhist Charity Schools Monastery in Thailand”. The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017 –Singapore. (6th ICLEHI Singapore) 22-23 April 2017, Royal Plaza on Scotts Hotel, Singapore. pp.215-219.

Kiettisak Suklueang, and Others. [Surakit Suwanakram, Boonton Dockthaisong,  Lampong Klomkul, Sman Ngamsnit]. (2020). Development of a Causal Relationship Model of Integrated Buddhist Effectiveness of Management in Sub-District Administration Organization in Ayutthaya Province. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp.1630 – 1635. [SCOPUS Q4]
Kiettisak Suklueang and Others. [Saseepacha Wattanaraweewong, Boonton Dockthaisong,  Lampong Klomkul]. (2020). Development Model of Buddhist Integration Enhancing Wellness Tourism Management. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp.1559 – 1568 [SCOPUS Q4]
Kiettisak Suklueang and Others. [Sasitorn Anantapanpong, Boonton Dockthaisong, , Lampong Klomkul]. (2020).A Causal Model of the Future Government in Thailandusing Ten Perfectioned Buddhist Leadership |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)| pp.1403 – 1411 [SCOPUS Q4]

วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม

1. วันอังคารที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 Road Map to Academic Positions กิจกรรมบริการวิชาการและบริการสังคมหลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวข้อ เรื่อง สัมมนาวิชาการเส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Road Map to Academic Positions ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]

2. โครงการอบรมออนไลน์ “การวิจัยและพัฒนา (R & D) และเทคนิค ตัวอย่างการพัฒนา นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ร่วมกับ หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Video Conference [วุฒิบัตร]

3. วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

4. วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2 เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [วุฒิบัตร]

5. วันที่ 1 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 4 เรื่อง “หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลังพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]

6. วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปลูกและปลุกพลัง บ ว ร ต่อต้านทุจริต” [วุฒิบัตร]

7. วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตโดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 3 เรื่อง “สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต” [วุฒิบัตร]

8. วันที่ 25 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมสัมนาประจำปี หัวข้อ การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ [เกียรติบัตร]

9. วันที่ 25 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน” [เกียรติบัตร]

10. วันที่ 25 กันยายน 2564 ได้ผ่านการสัมมนาทางวิชาการรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “การบริหารการศึกษาและหลักธรรมที่สำคัญสำหรับผู้บริหารการศึกษาในยุคนิวนอร์มัล (New Normal)” [วุฒิบัตร]

11. วันที่ 26 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมโครงการเสวนาพุทธอาเซียน (ออนไลน์) ในหัวข้อ “ปัญหาและทางออกของกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน” [เกียรติบัตร]

12. วันที่ 26 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “Canva For MCU สารสนเทศเพื่อการนำเสนอองค์ความรู้” [วุฒิบัตร]

13. วันที่ 26 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ หัวข้อเรื่อง “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อยังคมในสถานการณ์โควิด-19” [เกียรติบัตร]

14. วันที่ 21 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [เกียรติบัตร]

15. วันที่ 21 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากล ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สันติภาพวิถีใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” [เกียรติบัตร]

16. วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12 จัดโดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มจร  [เกียรติบัตร]

17. วันที่ 22 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “เทคนิควิธีการเขียนวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์-และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ”  [เกียรติบัตร]

18. วันที่ 23 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อการบรรยายธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป เสริมภูมิธรรมให้ร่างปรับใจให้อยู่กับโควิด โดย (พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต) [เกียรติบัตร]

19. วันที่ 23 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรม “แผนพัฒนานิสิต กับการวางแผน ความสำคัญต่อการร่วมมือขององค์กร”  [เกียรติบัตร]

20. วันที่ 23 กันยายน 2564 ได้ผ่านการอบรม “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสถานการณ์ โควิด 19” [เกียรติบัตร]

21. วันที่ 23 กันยายน 2564 “Development Foreign Languages for Personnel Students and Monks” [เกียรติบัตร]

22. วันที่ 23 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมแลกปลี่ยนเรียนรู้ การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา : ตรวจอย่างไรให้เกิดหการพัฒนา แนะนำอย่างไรให้เกิดความก้าวหน้า [เกียรติบัตร]

23. วันที่ 25 กันยายน 2564 ได้เข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์ เรื่อง ” พุทธนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน”  [เกียรติบัตร]

24. วันที่ 25 กันยายน 2564 ได้ผ่านการสัมนาออนไลน์ เรื่อง “การบริหารการศึกษาและหลักธรรมที่สำคัญสำหรับผู้บริหารการศึกษาในยุคนิวนอร์มัล” [วุฒิบัตร]

25. ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education จำนวน 5 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. [เกียรติบัตร]

26. ได้เข้าร่วมงาน “118 ปี ชาตกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 [เกียรติบัตร]

27. วันที่ 25 เมษายน 2565 ได้ผ่านการอบรมการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา [วุฒิบัตร]

28. วันที่ 28 มีนาคม 2565 ได้เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตน กับประโยชน์ส่วนรวมและวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างถูกต้อง จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [วุฒิบัตร]