.


พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร.

Phra Udomsitthinayok, Assoc.Prof.Dr.

 

๑. วุฒิการศึกษา
ปีสำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบัน เอกสาร
พ.ศ. ๒๕๓๐ นักธรรมชั้น เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี (PDF)
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี (PDF)
พ.ศ. ๒๕๔๖ จูฬอาภิธรรมิกะโท อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มจร (PDF)
พ.ศ. ๒๕๖๕ จูฬอาภิธรรมิกะเอก อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มจร (PDF)
พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (PDF)
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (PDF)
พ.ศ. ๒๕๕๒ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (PDF)
พ.ศ. ๒๕๖๑ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (PDF)
พ.ศ. ๒๕๕๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (PDF)
พ.ศ. ๒๕๕๘ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (PDF)

.

๒. ตำแหน่งปัจจุบัน
      ก. ตำแหน่งทางวิชาการ/บริหาร
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (PDF)
พ.ศ. ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ (PDF)
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร (PDF)
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  (PDF)  
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน คณบดีคณะสังคมศาสตร์ (PDF)
      ข. ตำแหน่งกรรมการประจำหน่วยงานใน มจร และภายนอก
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน กรรมการสภาวิชาการ

.

๓. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ์
        ๑. ผลงานวิจัย
๑.๑ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) และพระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ.  “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘.  
๑.๒ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) และพระมหาสุนันท์  สุนนฺโท.  “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. (PDF)
๑.๓ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร) และคณะ. “การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.  
๑.๔ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. (กำพล คุณงฺกโร). “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี”. รายงานการวิจัย. ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.), ๒๕๖๒. (PDF)
๑.๕ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). “การบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” . รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๕๖๓). (PDF)
      ๒. ผลงานทางวิชาการ : ตำรา/หนังสือ
๒.๑ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร).  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกุลยุทธ : Stratigic Human Resource Management. ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. (PDF)
๒.๒ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. องค์การและการจัดการ : Organization and  Management. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๔.  
๒.๓ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.. การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิงพุทธ : Directed Studies in Buddhist Management. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๔.  
      ๓. สิ่งตีพิมพ์/บทความทางวิชาการ
๓.๑ พระมหากำพล คุณงฺกโร. พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) : ๒๖๓ – ๒๗๘.  
๓.๒ พระมหากำพล คุณงฺกโร.  “การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้บนฐานแห่งพุทธิปัญญา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม) : ๒๐๕ – ๒๒๐.  
๓.๓ พระมหากำพล คุณงฺกโร.  “พุทธบูรณาการเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม) : ๓๑ – ๔๑. (PDF)
๓.๔ พระมหากำพล คุณงฺกโร.  “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ”. วารสาร มจร สังคมปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ), (พฤษภาคม – สิงหาคม) : ๓๘๗ – ๓๙๕. (PDF)
๓.๕ พระมหากำพล คุณงฺกโร.  “การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๓ (กันยายน – ธันวาคม) : ๕๕ – ๖๒.  
๓.๖ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). “การเมืองเรื่องพระพุทธรูป”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๒๔๑ – ๒๕๖. (PDF)
๓.๗ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร).   “คนดีที่มีความกตัญญูบนพื้นฐานพระพุทธศาสนา : Good people with gratitude base on Buddhist”. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) เนื่องในโอกาสประชุมวิชาการนานาชาติ สามาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา นานาชาติ ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หน้า ๗๗ – ๘๕. (PDF)
๓.๘ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). “การลงโทษโดยสังคม (Social Sanctions)”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒  (เมษายน-มิถุนายน) : ๒๘๑ – ๒๙๓.
๓.๙ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม).  “พุทธะมาร์เก็ตติ้ง : Buddha Marketing”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน) : ๒๗๐ – ๒๘๓.
๓.๑๐ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). “วิ่งตามฝันยังไงก็ชนะ (๘ วิธี ‘วิ่งคว้าฝัน’ สไตล์คน ‘ญี่ปุ่น’) FOLLOW THE DREAM TO WIN : 8 WAYS, RUN TO DREAM, ACCORDING TO JAPANESE STYLE”.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม) : ๒๕๐ – ๒๖๔.
๓.๑๑ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม).  “สิ้นแสงฉาน : TWILIGHT OVER BURMA, MY LIFE AS A SHAN PRINCESSวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม) : ๒๘๗ – ๓๐๔.
๓.๑๒ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). “พุทธธรรมาธิปไตย BUDDHIST DHAMMADHIPATEYYA.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) : ๒๓๙ – ๒๔๖.
๓.๑๓ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). “รัฐกับศาสนา : ศีลธรรม อำนาจ และอิสรภาพความขัดกันภายใต้ความเป็นอื่น ความรุนแรงจากรัฐสู่ศาสนา.  วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน – มิถุนายน) : ๒๗๓ – ๒๙๑.
๓.๑๔ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). “ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ : กลไกการบริหารและแก้ปัญหาคณะสงฆ์ บทสรุปที่ยังไม่มีทางออก ?. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม – กันยายน) : ๓๑๕ – ๓๒๘.
๓.๑๕ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). “เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม) : ๒๙๔ – ๓๑๒. (PDF)
๓.๑๖ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). (เขียนร่วม). “รัฐประศาสนศาสตร์เปลี่ยนโลก”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน). (PDF)
๓.๑๗ พระอุดมสิทธินายก.  “การพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถาบันพระพุทธศาสนา”. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๕๕ – ๖๙. (PDF)
๓.๑๘ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคม เพื่อลดเหล้าบุหรี่เชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนนทบุรี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (ตุลาคม-ธันวาคม) : ๑ – ๑๖. (PDF)
๓.๑๙ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). “การบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มีนาคม) : ๒๕๗ – ๒๖๖. (PDF)
๓.๒๐ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). “ประชาธิปไตยไทย: ปัญหาและทางออก”. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน. (PDF)
๓.๒๑ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). “การบริหารราชการแผ่นดินในภาวะการโหยหาประชาธิปไตย”. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม. (PDF)
๓.๒๒ พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร). “วงจรอำนาจรัฐหรือวงจรอุบาทว์”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม-มิถุนายน).  
      ๔. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
4.1 Phraudomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai), Ph.D. (Co-writer). joined to present the article “Morality in Buddhist Leadership Development”   on GRDS International Conference-11th International Conference on Social Science and Humanities, 19-20 September 2016, Imperial College London, South Kensington Campus | London (PDF) 
4.2 Phraudomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai), Ph.D. (Co-writer). “An Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province”, Proceeding International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) 22-23 April 2017, Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.184-187 (PDF) 
4.3 Phraudomsittinayok (Kumphol Kunungkaro/Malai), Ph.D. (Co-writer).“The Technology Center Model for Educational Administration of Mahachulalongkornrajavidyalaya University”.International Conference for Acadamic Disciplines , Joseph B. Martin Conference Center, Harvard Medical School, Boston Massachusetts, 22-26 May 2017 (เกียรติบัตร)
4.4 Asst.Prof.Dr. Phraudomsitthinayok & Dr.Phrakhru Opatnontakitti . Buddhist Integration for Oganizational Management to Strengthening Health and Learning for Thai Society. presented in 5th International Social Sciences and Business Research conference [ISSBRC 1/2018], on 28-31 May 2018 at Universita Della Svizzera Italiana Lugano, Switzerland. p. [19] (เกียรติบัตร)
4.5 Asst.Prof.Dr. Phraudomsitthinayok & Dr.Phrakhru Opatnontakitti .[2018]. Current Management Practice & Leadership in Global Perceptive.One Day International Symposium,Department of Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, 24 September 2018 (เกียรติบัตร)
4.6 Asst.Prof.Dr. Phraudomsitthinayok. Buddhist Perspective for the Balance of Family Life. One Day International Symposium,Department of Management Science,Dr Babasaheb Ambedkar Marathawada University, Aurangabad,India, 24 September 2018 and   INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Special Issue  ISSN: 2231 – 4687   Impact Factor-1.50 (IIFS)   UGC Referred Journal No:-64206 , Vol. I No. 25 ,September -2018  pp.25-27. (PDF)
4.7 Asst.Prof.Dr. Phraudomsitthinayok. Does CO2 emission have any link with the Change democratic conditions in ASEAN Countries?. International Journal of Energy Economics and Policy. ISSN: 2146-4553. Scopus. Vol. 9 Issue 6, September 2019. (PDF)
4.8 Phraudomsitthinayok. Role of Personality Traits and Education Towards the Entrepreneurial Intentions of Students. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. Scopus. volume 16 number 11 (November 2019): 4782-4788. (PDF)
4.9 Phraudomsitthinayok. “Strategies of Ethic and Morality Indoctrination in Schools of Buddhist Teaching Monks Current situation of Thai children and youth”. in the “1s International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (Virtual Conference)” organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand held on 30th – 31st July 2020. (เกียรติบัตร)
4.10 Phraudomsitthinayok. “An Analysis of General Condition and Problems in Management of the Thai Sangha Administrative.”. in the “1s International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (Virtual Conference)” organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand held on 30th – 31st July 2020. (เกียรติบัตร)
4.11 Phraudomsitthinayok. “Development of Activities for Health Being Promotion and Social Network for Reducing Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integration in Nonthaburi Province”. in the “1s International Conference on Multidisciplinary and Current Educational Research (Virtual Conference)” organized by Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand held on 30th – 31st July 2020. (เกียรติบัตร)
        Publication in SCOPUS
(1) Phraudomsitthinayok Malai, Prasert Thilao.  (2020). An Analysis of General Condition and Problems in Management of the Thai Sangha Administrative. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)|pp.1658 – 1664. (PDF)
(2) Phraudomsittinayok, Phramaha Krisada Saelee, (2020). Strategies of Ethic and Morality Indoctrination in Schools of Buddhist Teaching Monks Current Situation of Thai Children and Youth. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)|pp.2050 – 2057 (PDF)
(3) Phraudomsittinayok Malai, Phramaha Krisada Saelee (2020). Development of Activities for Health Being Promotion and Social Network for Reducing Alcohol Smoking Cessation according to Buddhist Integration in Nonthaburi Province. |Solid State Technology| Vol. 63 No. 2s (2020)|pp.1953 – 1961. (PDF)

.

๔. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม
๑. เสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “Morality in Buddhist Leadership Development” ในงานสัมมนาระดับนานาชาติ 11 Th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), Imperial College London, South Kensington Campus, London, SW7 2AZ ระหว่าง 19-20 September 2016 (เกียรติบัตร)
๒. เสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “The Technology Center Model for Educational Administration of Mahachulalongkornrajavidyalaya University” ในงานสัมมนานาชาติ  International Conference for Acadamic Disciplines , สถานที่  Joseph B. Martin Conference Center, Harvard Medical School, Boston Massachusetts, ระหว่าง 22-26 May 2017 (เกียรติบัตร)
๓. บทความตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการ  เรื่อง “An Analytical Study of Buddhist Monks Health Care Behavior in Ayutthaya Province”, Proceeding ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ  International Conference on Humanities, Language,Culture & Business, (2nd ICoHLCB) ระหว่าง 22-23 April 2017, สถานที่  Hotel De’La Ferns, Cameron Highlands Pahang, Malaysia ISBN: 978-967-14835-1-0. pp.184-187 (เกียรติบัตร)
๔. วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ได้รับพรระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรรม (เกียรติบัตร)
๕. วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ได้รับประทานของที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา  (รูปภาพ)
๖. วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้รับประทานของที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา  (รูปภาพ)
๗. วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ รัชตเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร (ประกาศเกียรติคุณ)
๘. วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสฉลองครบ ๓๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เกียรติบัตร)
๙. วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้รับประทานประกาศเกียรติคุณ คนดีแบบอย่างของแผ่นดิน สาขานักพัฒนา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา จัดโดยชมรมทดแทนคุณแผ่นดินเกิด (ประกาศเกียรติคุณ) 
๑๐. วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้รับประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” (ประกาศเกียรติคุณ)
๑๑. วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่๖-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (กิตติบัตร)
๑๒. วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (กิตติบัตร)
๑๓. วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้เข้ารับการอบรม โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่พระภิกษุสงฆ์ จังหวัดนนทบุรี จากสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (เกียรติบัตร)
๑๔. วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศการวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์-๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (กิตติบัตร)
๑๕. วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ได้เป็นกรรมการวิพากษ์บทความวิจัยในการประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสาตร์ คณะสังคมศาสตร์ (เกียรติบัตร)
๑๖. วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “คนดีศรีครุศาสตร์” ในด้านการสร้างคุณประโยชน์ พัฒนา และส่งเสริมการศึกษาในวาระครบรอบ ๕๗ ปี คณะครุศาสตร์ มจร (เกียรติบัตร)
๑๗. วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ด้านผู้มีผลงานสร้างสรรค์และ/หรือผลงานวิชาการ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เกียรติบัตร)
๑๘. วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลบุคคล คนดี มีคุณธรรม ประเภท ผู้มีผลงานระดับนานาชาติ (รางวัลเกียรติคุณนานาชาติ)
๑๙. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เกียรติบัตร)
๒๐. วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวิทยากรโครงการ “จิติาสาดูแลพระภิกษุอาพาธ” รุ่น ๒ (วุฒิบัตร)
๒๑. วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เกียรติบัตร)
๒๒. วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยระบบออนไลน์ จัดโดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (เกียรติบัตร)
๒๓. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมอบรม หัวข้อ Building Self-confidence to Speak English การสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์สิรินดา สายลุน (Ama) จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (CERTIFICATE)
๒๔. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมศิลปและวัฒนธรรม เรื่อง “ภูมิปัญญาวิถีพุทธสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เกียรติบัตร)
๒๕. วันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ฝึกอบรมและประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี” จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เกียรติบัตร)
๒๖. วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การจัดการศึกษาและการเผยแผ่พุทธศาสนาในกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ยุคดิจิทัล” จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เกียรติบัตร)
๒๗. วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (CERTIFICATE)
๒๘. วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูในยุคดิจิทัล จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร (เกียรติบัตร)
๒๙. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษานิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักทะเบียนและวัดผล (เกียรติบัตร)
๓๐. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นผู้เข้าร่วมการอบรมความรู้ภาษาบาลี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๗, ๑๔, และ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ (วุฒิบัตร)
๓๑. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อเรื่อง “พุทธศาสนาและปรัชญา : แนวคิด มุมมอง สังคมยุคหลังโควิท ๑๙” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เกียรติบัตร)
๓๒. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในสถานการณ์โควิด-๑๙ จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร (เกียรติบัตร)
๓๓. วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาและฝึกฝน ภายใต้การสัมมนา หัวข้อ “สื่อสารอย่างไร ? จึงจะโดนใจเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคโควิด: ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ และเครื่องมือหาทางออกด้วยสันติวิธี” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร (วุฒิบัตร)
๓๔. วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา จัดโดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มจร (เกียรติบัตร)
๓๕.  วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้รับเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โล่รางวัล)
๓๖. วันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ เทคนิคและวิธีการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วุฒิบัตร)
๓๗. วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมสันติสานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เสียงของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ผู้ใหญ่ควรรับฟังอย่างเปิดใจ” จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ มูลนิธิโพธิปัญญา ครอบครัววิทยากรต้นแบบสันติภาพและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร (วุฒิบัตร)
๓๘. วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “ยุติธรรมสมานฉันท์ ยุติธรรมกินได้ : จากนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน” บรรยายโดย พ.ต.ท. ดร. พงษ์ธร  ธัญญสิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ผ่านโปรแกรม  Zoom จัดโดยหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร (เกียรติบัตร)
๓๙. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ (เกียรติบัตร)
๔๐. วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “บทเรียนปรัชญา มจร ครั้งที่ ๑ : สอนปรัชญาอย่างไรให้เข้าถึงสาระ” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วุฒิบัตร)
๔๑. วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้ารับการพัฒนาอบรม หัวข้อ เส้นทางสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ผ่านระบบ Zoom จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วุฒิบัตร)
๔๒. วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Effective Strategies in Reading Comprehension (2)” กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดย รศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (CERTIFICATE)
๔๓. วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมรับการอบรมหัวข้อ “การวิจัยและพัฒนา(R&D) และการพัฒนานวัตกรรมในการวิจัยทางการศึกษา” จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสังคมไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วุฒิบัตร)
๔๔. วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Writing Skill for MCU-GET” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (CERTIFICATE)
๔๕. วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรสอบออนไลน์ แบบ Answer Sheet ด้วย Cokoh จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (วุฒิบัตร)
๔๖. วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ผ่านการสัมมนานวิชาการ  เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรมของนักกฏหมายไทย” จัดโดย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (วุฒิบัตร)
๔๗. วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “English for Communication” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (CERTIFICATE)
๔๘. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการส่งบทความเข้าระบบวารสารของศูนย์วิจัยธรรมศึกษา” จัดโดย สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม (เกียรติบัตร)
๔๙. วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) เรื่อง ภาวะผู้นำในยุค Disruption จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (เกียรติบัตร)
๕๐. วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะการใช้นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) เรื่อง การพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (เกียรติบัตร)
๕๑. วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom) “พุทธศาสตร์นำชีวิต ฝ่าวิกฤต โควิด-๑๙” จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (เกียรติบัตร)
๕๒. วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เกียรติบัตร)
๕๓. วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ผ่านการพัฒนาและเรียนรู้ออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หลักสูตรตัวช่วยคุมสอบออนไลน์ AutoProctor จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (วุฒิบัตร)
๕๔.  วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะตามแนวการสอนสมัยใหม่ (ออนไลน์)  จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด (เกียรติบัตร)
๕๕. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาร่วมกับศูนย์บัณฑิตภายในประเทศ (ออนไลน์) ครั้งที่ ๒ “ทิศทางแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (ตามแผนฯ ๑๓)” จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เกียรติบัตร)
๕๖. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพุทธศาสตร์เสวนา ครั้งที่ ๓ เรื่อง สารัตถะในพระไตรปิฎก จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (เกียรติบัตร)
๕๗. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการ การเขียนวิทยานิพนธ์ทางปรัชญา จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา (เกียรติบัตร)
๕๘. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง เรียนรู้วิชาครู ผ่านครูภูมิปัญญาทางวัฒจธรรม ตอน เรียนรู้เรื่องร้องเพลงร้องสองชั้น จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา (เกียรติบัตร)
๕๙.  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (วุฒิบัตร)
๖๐. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง สาระพระพุทธฯ จัดโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี (เกียรติบัตร)
๖๑. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมเสวนา การเขียนบทความวิชาการให้ได้ตีพิมพ์ จัดโดย วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ (เกียรติบัตร)
๖๒. วันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม 2๕๖๔ได้เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ออนไลน์ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (เกียรติบัตร)
๖๓. วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (เกียรติบัตร)
๖๔.  วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานเรื่องความรู้ทั่วไปในการใช้รถใช้ถนนด้วยระบบการทดสอบทางไกล (Online) จัดโดยสถบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (เกียรติบัตร)
๖๕. วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ (เกียรติบัตร)
๖๖. วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ ผ่านระบบออนไลน์ ตอนเตรียมกาย ฝึกจิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด จัดโดย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี (เกียรติบัตร)
๖๗. วันที่ ๒๐ สิงหาคม 2๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ การใช้งาน Google Forms + QR Code เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วุฒิบัตร)
๖๘. วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในโครงการประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑ (ออนไลน์) ในหัวข้อเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์สู่การพัฒนาสังคมโลกยุคใหม่หลังโควิด-๑๙” จัดโดย คณะสังคมศาสตรื มมร (เกียรติบัตร)
๖๙. วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่สมกิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการสอนและการวัดผลทางการศึกษาออนไลน์” จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เกียรติบัตร)
๗๐. วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมงานสันติสานเสวนาวิชาการผ่านมุมมองผู้หญิง หัวข้อ บทบาทสถาบันศาสนากับการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จัดโดย หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร และภาคีเครือข่าย (เกียรติบัตร)
๗๑. วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ “พุทธนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ” โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร จัดโดย สาขาพุทธนวัตกรรมการสื่อสาร มจร (เกียรติบัตร)
๗๒. วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง เรียนรู้วิชาครู ผ่านครูภูมิปัญญาทางวัฒจธรรม ตอน ทอกเพลงบอก เพลงแห่งปราชญ์หัวเมืองใต้ จัดโดย มหาวิทยาลัยบูรพา (เกียรติบัตร)
๗๓. วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ ในโครงการวิจัยการสื่อสารผลงานวิจัยและการจัดการข่าวสารเพื่อขับเคลื่อนสังคมฐานความรู้ เรื่อง การสื่อสารเพื่อขยายผลและส่งผ่านงานวิจัยสู่สาธารณะ เครื่องมือพร้อมให้ใช้ รุ่นที่ 1 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ สกสว (วุฒิบัตร)
๗๔. วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 5 เรื่อง บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล (เกียรติบัตร)
๗๕. วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 1 เรื่อง เสริมพลังการมีส่วนร่วมของศาสนบุคคลขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. (วุฒิบัตร)
๗๖. August 24, 2021  has attended “Teaching to Coaching Program” by International Buddhist Studies College, Mahachulalongkornrajavidyalaya University (Certificate)
๗๗. วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ผ่านการพัฒนา หลักสูตรขับเคลื่อนไทยใสสะอาดปราศจากทุจริต Zero Tolerance α Clean Thailand จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 (วุฒิบัตร)
๗๘. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 2 เรื่อง หลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร” ต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. (วุฒิบัตร)
๗๙. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมสันติสนทนาวิชาการ หัวข้อ การพัฒนาพุทธกสิกรรม จัดโดยหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร (วุฒิบัตร)
๘๐. วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Basic English Grammar” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Certificate)
๘๑. วันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ “นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (เกียรติบัตร)
๘๒. วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ผ่านการอบรมการพัฒนาชีวิตด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล (จำนวน ๗ ชั่วโมง) จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มมร (เกียรติบัตร)
๘๓. วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ผ่านระบบ Online จัดโดย มจร วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี (วุฒิบัตร)
๘๔. วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Technical Terms on Buddhist Studies” จัดโดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (Certificate)
๘๕. วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เสวนาภาษาครู หัวข้อ ครูดีวิถีพุทธ และครูยุคใหม่ขับเคลื่อนจากภายในสู่ภาคนอก จัดโดย มจร วิทยาเขตขอนแก่น (เกียรติบัตร)
๘๖. วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้ผ่านการอบรมการใช้งาน Canva for Education (จำนวน ๗7 ชั่วโมง) จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มมร (เกียรติบัตร)
๘๗. วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายจิตอาสาลดปัญหาการทุจริต ตามแนวพุทธศาสนา จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด (เกียรติบัตร)
๘๘. วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมโครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม” จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม มจร (เกียรติบัตร)
๘๙. วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์การเรียนการสอนด้วย Google Sites จำนวน ๓ ชั่วโมง จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (เกียรติบัตร)
๙๐. วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รับการพัฒนาอบรมโครงการบูรราการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ ๓ เรื่อง สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วมต่อต้านการทุจริต จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงาน ป.ป.ช. (วุฒิบัตร)

 

.