รศ.ดร.สมาน งามสนิท

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา     

  • คุณวุฒิทางโลก การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ)
คุณวุฒิ ปีที่สำเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา
พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) ๒๕๓๓ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
M.A. (Communication Arts) ๒๕๑๓ Loyala University, USA
B.A. (Government) ๒๕๑๑ Chapman University, USA


ประสบการณ์การสอนปริญญาเอก

    ๑ นโยบายศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    ๒ สัมมนานโยบายสาธารณะในประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ผลงานทางวิชาการ
 (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ตำรา)

  • งานวิจัย

Saman Ngamsanit. Country’s Image Through Media เป็นการวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์จาก ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย ฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับภาพลักษณ์๒๕๕๐.

  • หนังสือ/ตำรา

สมาน งามสนิท. การศึกษากับชีวิตและชุมชน.กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

สมาน งามสนิท.รัฐศาสตร์สำหรับครู.กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐.

สมาน งามสนิท.ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งภาพยนตร์.กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

สมาน งามสนิท.การสร้างสรรค์และผลิตภาพยนต์เบื้องต้น.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.

สมาน งามสนิท.การผลิตภาพยตร์เบื้องสูง.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

สมาน งามสนิท.การบริหารงานภาพยนต์.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

สมาน งามสนิท.การผลิตรายการโทรทัศน์.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.

สมาน งามสนิท.การเผยแพร่คหกรรมศาสตร์ทางสื่อมวลชน.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

สมาน งามสนิท.สื่อการสอนระดับประถมศึกษา.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.

สมาน งามสนิท.สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา.กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.