ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง

ตำแหน่ง          หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา / อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สังกัด             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          พธ.บ. (ภาษาสันสกฤต)
  • ปริญญาโท          ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
  • ปริญญาเอก         ปร.ด. (การจัดการ)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]