อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง

ตำแหน่ง          หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ / อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

สังกัด             ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           น.บ. (นิติศาสตร์)
  • ปริญญาโท           น.ม. (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

 

.