พระวชิรกิตติบัณฑิต, รศ.ดร.

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สังกัด             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี          พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยม
 • ปริญญาโท          M.A.(Sociology)
 • ปริญญาเอก         Ph.D.(Social Science)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
 • เป็นประธานคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์
 • เป็นกรรมการยกร่างหลักสูตร พธ.ม.สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ของภาครัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
 • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ และพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มจร.
 • เป็นประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พธ.บ.,พธ.ม. และ พธ.ด. ของภาควิชาสังคมวิทยาฯ และรัฐศาสตร์ มจร.
 • เป็นประธานกรรมการควบคุมการสอบในภาคเรียนที่ ๑-๒ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เป็นประธานกรรมการสอบสัมภาษณ์นิสิตเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะสังคมศาสตร์ มจร
 • เป็นประธานกรรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เป็นกรรมการแผนและนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เป็นกรรมการยกร่างและปรับปรุงกฎระเรียบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน
 • เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน
 • เป็นกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายหรือสั่งการ เช่น เป็นประธานกรรมการคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 • เป็นประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พธ.ม.,พธ.ด. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มจร
 • เป็นประธานกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เป็นประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • เป็นประธานกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สวนไผ่ (เวฬุวัน) พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 • เป็นกรรมการตรวจและยกฐานหน่วยวิทยบริการและห้องเรียน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กรรมการ / คณะทำงาน งานอื่นๆ

 • คณะกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ข้อกำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ
 • คณะกรรมการและอนุกรรมการพิจารณาความดีความชอบขึ้นเงินเดือนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 • คณะกรรมการจัดโครงการพัฒนาศักภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต
 • คณะกรรมการจัดงาน ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ
 • คณะกรรมการจัดงานวันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
 • คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าประธานหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ บริหารหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ด้านงบการเงินไม่โปร่งใส ชุดใหม่
 • คณะกรรมการวิพากย์หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 • คณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ……
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (โซนกลาง)
 • คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา
 • คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
 • คณะกรรมการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • คณะกรรมการอำนวยการข้อสอบกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เกียรติคุณที่ได้รับ

 • ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบทำความดี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม และประเทศชาติ

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. ๒๕๕๖. ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.

 • บทความทางวิชาการ

พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ,ดร. ค่านิยมในสังคมไทย จำนวน ๕ หน้า

พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ,ดร. พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม จำนวน ๔ หน้า

พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ,ดร. เข้าพรรษาช่วงเวลาแห่งการปฏิบัติดี จำนวน ๔ หน้า

พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร. สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย จำนวน ๑๓ หน้า

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ,ดร. หนังสือ สถาบันสังคม จัดพิมพ์โดยบริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด /258-292 หมู่ 4  ถ. เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 พ.ศ.๒๕๕๗

พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ,ดร. หนังสือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม จัดพิมพ์โดยบริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด /258-292 หมู่ 4  ถ. เพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 พ.ศ.๒๕๕๗

พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ,ดร. พิธีสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ ๒๕๕๗ จำนวน ๙๗ หน้า

พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ,ดร. พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ ๒๕๕๙ จำนวน ๓๕๒ หน้า

พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ,ดร. พัฒนาการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม  จัดพิมพ์โดยบริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด กรุงเทพฯ จำนวน ๓๓๗ หน้า

พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ,ดร. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “ประชากรกับการพัฒนา”  รหัสวิชา  ๐๐๐  ๑๑๒ จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ

พระครูปริยัติกิตติธำรง, ผศ,ดร. พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม จำนวน ๒๕๓ หน้า

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗๐ หน้า

พระครูปริยัติกิตติธำรง. ผศ.ดร. หลักและทฤษฎีทางสังคมวิทยา

พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร. ประวัติพระพุทธศาสนา