ประวัติ และผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์


ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์

๑. วุฒิการศึกษา
ปีสำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบัน เอกสาร
พธ.บ. (รัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

.

๒. ตำแหน่งปัจจุบัน
      ก. ตำแหน่งทางวิชาการ/บริหาร
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (jpg)
      ข. ตำแหน่งกรรมการประจำหน่วยงานใน มจร และภายนอก

.

๓. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ์
        ๑. ผลงานวิจัย
๑.๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการวิจัยเรื่อง “ดุลยภาพชุมชนสุขภาวะ: การพัฒนากิจกรรมทางพุทธศาสนาเชิงบูรณาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของชุมชนด้วยหลักเบญจศีล” รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
๑.๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการวิจัยเรื่อง ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มจร : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
๑.๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการวิจัยเรื่อง นวัตวิถีของดีชุมชน : การต่อยอดภูมิปัญญาสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
๑.๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยประเมินผล โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย” รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นนักวิจัย
      ๒. ผลงานทางวิชาการ : ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
๒.๑ เอนก ใยอินทร์. (๒๕๖๒). การขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย. พิมพ์ครั้งที่ ๑. นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์. ๒๕๖๒. ๒๗๘ หน้า.
๒.๒ เอนก ใยอินทร์. (๒๕๖๒). การบริหารการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ ๑. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๒. ๒๓๔ หน้า.
      ๓. สิ่งตีพิมพ์/บทความทางวิชาการ
๓.๑ เอนก ใยอินทร์. (๒๕๖๒). ปัญหา ทางรอดและความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs กรณีศึกษา ผู้ผลิตการบูรหอมอำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา, งานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ (MCU Congress I). “นวัตกรรม ทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. น.๓๕-๔๔.
๓.๒ เอนก ใยอินทร์. (๒๕๖๒). การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง, ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติครั้งที่ ๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. น.๑๕๙๑-๑๕๙๗.
      ๔. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
4.1

.

๔. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม
๑.
๒.