ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี         พธ.บ. (รัฐศาสตร์ เอกการเมืองการปกครอง)
 • ปริญญาโท         รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 • ปริญญาเอก        พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

ประสบการณ์การทำงาน

 • เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์

ประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
  – ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
  – รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
  – รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา
  – ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ
  – เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  – การจัดการเชิงกลยุทธ์
  – พุทธวิธีการบริหาร
  – พฤติกรรมองค์การ

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการวิจัยเรื่อง “ดุลยภาพชุมชนสุขภาวะ: การพัฒนากิจกรรมทางพุทธศาสนาเชิงบูรณาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของชุมชนด้วยหลักเบญจศีล” รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการวิจัยเรื่อง ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มจร : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการวิจัยเรื่อง นวัตวิถีของดีชุมชน : การต่อยอดภูมิปัญญาสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยประเมินผล โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย” รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นนักวิจัย

 • บทความทางวิชาการ

เอนก ใยอินทร์. (๒๕๖๒). ปัญหา ทางรอดและความท้าทายของผู้ประกอบการ SMEs กรณีศึกษา ผู้ผลิตการบูรหอมอำเภอบางปะอิน จังหวัดอยุธยา, งานประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ (MCU Congress I). “นวัตกรรม ทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒. น.๓๕-๔๔.

เอนก ใยอินทร์. (๒๕๖๒). การพัฒนากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลอง, ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติครั้งที่ ๓ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒. น.๑๕๙๑-๑๕๙๗.

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

เอนก ใยอินทร์. (๒๕๖๒). การขับเคลื่อนโครงการสังฆพัฒนาวิชชาลัย , พิมพ์ครั้งที่ ๑, นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, ๒๕๖๒. จำนวน ๒๗๘ หน้า.

เอนก ใยอินทร์. (๒๕๖๒). การบริหารการพัฒนา.พิมพ์ครั้งที่ ๑. พระนครศรีอยุธยา: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒. ๒๓๔ หน้า.

 

.