.

ประวัติ และผลงานของ พระครูชินวีรบัณฑิต, ผศ.ดร.


พระครูชินวีรบัณฑิต, ผศ.ดร.

.

๑. วุฒิการศึกษา
ปีสำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบัน เอกสาร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

๒. ตำแหน่งปัจจุบัน
      ก. ตำแหน่งทางวิชาการ/บริหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (PDF)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (PDF)
ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (PDF)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (่jpg.)
หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ (่jpg.)
      ข. ตำแหน่งกรรมการประจำหน่วยงานใน มจร และภายนอก

.

๓. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ์
        ๑. ผลงานวิจัย
๑.๑ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส.“กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. รายงานการวิจัย ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๐.
๑.๒ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส.“วิถีพุทธวิถีไทย : องค์ความรู้ผ่านจิตรกรรมฝาผนัง”. รายงานการวิจัย ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๒.
      ๒. ผลงานทางวิชาการ : ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
๒.๑ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. (๒๕๖๒). การจัดการสาธารณูปการมิติพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๑. พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๓๓๒ หน้า.
      ๓. สิ่งตีพิมพ์/บทความทางวิชาการ
๓.๑ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. (๒๕๕๙). วิเคราะห์แนวคิดสันติวิธีขององค์กรสหประชาชาติUN. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ ๕ (งานประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙). หน้า ๔๓๐-๔๔๒.
๓.๒ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. (๒๕๖๐). กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๐.หน้า ๕๐๓-๕๑๘.
๓.๓ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. (๒๕๖๑). “การพัฒนาผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธรองรับ Thailand ๔.๐”  การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress  ครั้งที่ ๒ คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๓.๔ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. (มกราคม ๒๕๖๑)“พัฒนาการระบบสาธารณูปการของวัดสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาพื้นบ้าน” งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ CSD สัมพันธ์ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๓.๕ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. (๒๕๖๒). “วิวัฒนาการของกฎหมายมรดกแทนที่”การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress  ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
๓.๖ พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. (๒๕๖๒). ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์, หน้า ๓๔๕-๓๕๖, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (PDF)
      ๔. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

.

๔. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม
๑.
๒.
๓.
๔.