พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ผศ.ดร.

ตำแหน่ง          ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ / อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี          พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท         พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก         พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

ประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
  – ประวัติพระพุทธศาสนา
  – ธรรมนิเทศ
  – งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
  – พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของมนุษย์
  – การจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์
  – การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  – การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์
  – การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
  – กฎหมายทั่วไป
  – กฎหมายคณะสงฆ์

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส.“กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. รายงานการวิจัย ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๐.

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส.“วิถีพุทธวิถีไทย : องค์ความรู้ผ่านจิตรกรรมฝาผนัง”. รายงานการวิจัย
ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๒.

 • บทความทางวิชาการ

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.(๒๕๕๙). วิเคราะห์แนวคิดสันติวิธีขององค์กรสหประชาชาติUN. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ ๕ (งานประชุมวิชาการนานาชาติ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๙). หน้า ๔๓๐-๔๔๒.

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร. (๒๕๖๐). กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๐.หน้า ๕๐๓-๕๑๘.

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.(๒๕๖๑). “การพัฒนาผู้สูงอายุด้วยวิถีพุทธรองรับ Thailand ๔.๐”  การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress  ครั้งที่ ๒ คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร. (มกราคม ๒๕๖๑)“พัฒนาการระบบสาธารณูปการของวัดสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อภูมิปัญญาพื้นบ้าน” งานประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑ CSD สัมพันธ์ “คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.(๒๕๖๒). “วิวัฒนาการของกฎหมายมรดกแทนที่”การประชุมวิชาการระดับชาติ MCU Congress  ครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. (๒๕๖๒). ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์, หน้า ๓๔๕-๓๕๖, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส,ดร.(๒๕๖๒). การจัดการสาธารณูปการมิติพระพุทธศาสนา. (พิมพ์ครั้งที่ ๑). พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๓๓๒ หน้า).