ผศ.ดร.นพดล ดีไทยสงค์

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี         พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 • ปริญญาโท         รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
 • ปริญญาเอก        รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

ประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
  – ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
  – การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  – การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธ
  – ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา
  – พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – ภาษากับการสื่อสาร
  – การจัดการทุนมนุษย์ในประชาคมอาเซียน

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

งบประมาณปี ๕๙ โครงการวิจัยเรื่อง “มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: ปัญหา อุปสรรคและกระบวนการจัดการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่” รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

งบประมาณปี ๖๐ โครงการวิจัยเรื่อง “โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

 • บทความทางวิชาการ

นพดล ดีไทยสงค์. “โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”.วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๑ (เมษายน ๒๕๖๒) : ๙๖๐-๙๗๒.

นพดล ดีไทยสงค์. “มรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา: ปัญหา อุปสรรคและกระบวนการจัดการของภาคีเครือข่ายในพื้นที่”.วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่  ๖ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม ๒๕๖๒) : ๑๒๖๗-๑๒๘๐.

นพดล ดีไทยสงค์. “การบริหารคนสี่จำพวกในองค์กร”.วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) : ๖๑-๖๙.

นพดล ดีไทยสงค์. “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน”.วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐) : ๑๑๘-๑๒๔.

นพดล ดีไทยสงค์. “ธรรมาภิบาลอ่อนแอ สังคมไทยจึงอ่อนแอ”. ใน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา. (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๓๔๑-๓๕๒.

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

นพดล ดีไทยสงค์.(๒๕๖๑). องค์การและการจัดการสมัยใหม่.พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.(๑๙๓ หน้า).

นพดล ดีไทยสงค์.(๒๕๖๑). การบริหารทรัพยากรมนุษย์.พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.(๓๓๕ หน้า).

นพดล ดีไทยสงค์.(๒๕๖๒). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์.พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.(๒๙๓ หน้า).