อาจารย์ ดร.กาญจนา ดำจุติ

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ)
  • ปริญญาโท         ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
  • ปริญญาเอก        พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

.