อาจารย์ ดร.บวร ขมชุณศรี

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี         ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
  • ปริญญาโท         รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  • ปริญญาเอก        ปร.ด. (สื่อสารการเมือง)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

.