.

ตารางสอนปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

.