อาจารย์ ดร.ปนัดดา รักษาแก้ว

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี         ค.บ. (การสอนวิชาเฉพาะ)
  • ปริญญาโท         ร.ม. (สื่อสารการเมือง)
  • ปริญญาเอก        ปร.ด. (สื่อสารการเมือง)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

.