อาจารย์ วินัย มีมาก

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี         พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ปริญญาโท         พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ตามคำสั่งเลขที่ ๑๓๙๑ / ๒๕๖๒  (คลิกดูรายละเอียด)
 • สัญญาจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คลิกดูรายละเอียด)

ประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
  – เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
  – ประวัติพระพุทธศาสนา
  – การจัดการสาธารณูปการ
  – หลักการฝึกอบรมและการประชุม
  – การจัดการงานสารบรรณและธุรการ
  – การจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์
  – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ
  – การจัดการการศึกษาของคณะสงฆ์

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

นายวินัย มีมาก. “รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. รายงานการวิจัย ทุนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๐

 • บทความทางวิชาการ

นายวินัย มีมาก, (มีนาคม ๒๕๖๑) ทฤษฎีการบริหารจัดการ : หลักการและแนวคิด. งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี.

นายวินัย มีมาก, (มีนาคม ๒๕๖๒). “การจัดการเชิงพุทธศาสตร์พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแนวพุทธ. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

นายวินัย มีมาก, (๒๕๖๒). รูปแบบการบริหารจัดการวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ตีพิมพ์ในวารสาร มจร นม.สังคมศาสตร์-ปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม- ธันวาคม ๒๕๖๒

วินัย มีมาก (๒๕๖๒). การจัดการเชิงพุทธศาสตร์พัฒนาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแนวพุทธ, หน้า ๒๘๙-๓๙๙, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

 

 • การฝึกอบรม / วุฒิบัตร / เกียรติบัตร

 

.