.
ประวัติ และผลงานของ พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี

พระมหาพิสุทธิ์ สิทฺธิเมธี

 

.

๑. วุฒิการศึกษา
ปีสำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบัน เอกสาร
น.ธ.เอก
ป.ธ.๖
พธ.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

๒. ตำแหน่งปัจจุบัน
      ก. ตำแหน่งทางวิชาการ/บริหาร
พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ (JPG.)
      ข. ตำแหน่งกรรมการประจำหน่วยงานใน มจร และภายนอก
 

.

.