อาจารย์ ดร.สมบัติ นามบุรี

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี         พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  • ปริญญาโท         พบ.ม. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร์กับการพัฒนาบุคคล)
  • ปริญญาเอก        ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์การสอน

  • ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
    – การบริหารโครงการ
    – วิทยาการการบริหารสมัยใหม่

ผลงานทางวิชาการ

  • บทความทางวิชาการ

สมบัติ นามบุรี. “ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในงานรัฐประศาสนศาสตร์”. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน ๒๕๖๒) : ๑๘๓-๑๙๗.

สมบัติ นามบุรี. “นวัตกรรมและการบริหารจัดการ”. วารสารวิจยวิชาการ .ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (๒๐๑๙): ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒) : ๑๒๑-๑๓๔.

สมบัติ นามบุรี. “ภาวะผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑”. ใน: วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ (MCU๑๐๑ CONGRESS I).หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระนครศรีอยุธยา. (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) : ๒๔๑-๓๕๒.

 

.