รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สังกัด             ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ปริญญาโท           เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

ผลงานทางวิชาการ

  • งานวิจัย

พลวัฒน์ ชุมสุข. การศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย. (2553). สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

  • บทความทางวิชาการ

พลวัฒน์ ชุมสุข. เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชาวบ้าน. (2549). หนังสือพุทธจักร. ปีที่ 60 ฉบับที่ 9 กันยายน 2549.

พลวัฒน์ ชุมสุข. เศรษฐศาสตร์การผลิตแนวพุทธ. หนังสือพุทธจักร. ปีที่ 62 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2552.

พลวัฒน์ ชุมสุข. ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคกับภาพลวงตาการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยของขวัญจากรัฐบาล. หนังสือพุทธจักร. ปีที่ 53 ฉบับที่ 7 มกราคม 2552.

พระพุทธศาสนาการกระจายเศรษฐกิจที่ซ่อนเร้น. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ 17 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2561. หน้า 319-329. [เอกสารแนบ]

  • หนังสือ / ตำรา / เอกสารประกอบการสอน

พลวัฒน์ ชุมสุข. (2556). เศรษฐศาสตร์จุลภาค. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น. (2554)

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้รายจ่ายของรัฐ. (2554)

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการพัฒนาชนบทไทย. (2554)