พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สังกัด             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           พธ.บ. (ปรัชญา)
  • ปริญญาโท           พธ.ม. (พัฒนาชุมชน)
  • ปธ.๗

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]