พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง          ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สังกัด             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           พธ.บ. (สังคมวิทยา)
  • ปริญญาโท           สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
  • ปธ.๙

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต