.

ประวัติ และผลงานของ พระครูศรีกิตติโรดม, ดร.


พระครูศรีกิตติโรดม, ดร.

๑. วุฒิการศึกษา
ปีสำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบัน เอกสาร
ร.บ. (รัฐศาสตร์)
พธ.ม. (การพัฒนาสังคม)

.

๒. ตำแหน่งปัจจุบัน
      ก. ตำแหน่งทางวิชาการ/บริหาร
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (PDF)
      ข. ตำแหน่งกรรมการประจำหน่วยงานใน มจร และภายนอก

.

๓. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ์
        ๑. ผลงานวิจัย
๑.๑
๑.๒
      ๒. ผลงานทางวิชาการ : ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
๒.๑
๒.๒
      ๓. สิ่งตีพิมพ์/บทความทางวิชาการ
๓.๑
๓.๒
      ๔. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
4.1

.

๔. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม
๑.
๒.