อาจารย์ ดาวเหนือ บุตรสีทา

ตำแหน่ง          เลขานุการ​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และมานุษ​ยวิทยา / อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สังกัด             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           พธ.บ. (สังคมวิทยา)
  • ปริญญาโท           ศศ.ม. (การบริหารการพัฒนาสังคม)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • เลขานุการ​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และมานุษ​ยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]
  • อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

.