อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี          พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 • ปริญญาโท          พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 • ปริญญาเอก         ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 • อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประสบการณ์การสอน

 • ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี
  – สถิติเบื้องต้นและการวิจัย
  – ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
  – พุทธวิธีการบริหาร
  – การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย

สุภัทรชัย สีสะใบ. “กลไกการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะโดยการยกระดับจิตการพึ่งตนเองของแกนนำผู้สูงอายุพุทธธรรม ในการเสริมสร้างศักยภาพขีดความสามารถของผู้สูงอายุติดเตียง”. รายงานการวิจัย. ทุนมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ๒๕๖๐.

 • บทความทางวิชาการ

สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๓). “การพัฒนาโมเดลประสิทธิผลพุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. วัดวังตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2563): ๑๙๘-๒๑๐.

สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (๒๕๕๙). “ภาวะผู้นำของเจ้าอาวาสในการจัดการวัดในปัจจุบัน”. ตีพิมพ์ใน วารสาร วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.  ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวามคม): ๗๙-๘๙.

สุภัทรชัย สีสะใบ (เขียนร่วม). (๒๕๖๐). “การบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมสู่ความเป็นเลิศ”. ตีพิมพ์ใน วารสาร วิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.  ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวามคม): ๑๐๑-๑๑๖.

สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๒). ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรปราการ Lesson Learned from Area: Elderly Care According  to Buddhist Way in Samutprakarn Province”. วารสารวิจยวิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-เมษายน): ๑๔๙-๑๗๐.

สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๒).  ถอดบทเรียนจากพื้นที่ : การดูแลผู้สูงอายุตามแนวพุทธในจังหวัดสมุทรสงคราม Lesson Learned from Area: Elderly Care According to Buddhist Way in Samutsongkhram Province. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๑. “พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”. วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๑). “พุทธวิธีการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ชุมชนการเกษตร”. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม.

สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (๒๕๖๑). “ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการวัดยุคไทยแลนด์ ๔.๐“. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”. ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม.

สุภัทรชัย สีสะใบ.  (เขียนร่วม). (๒๕๖๑). ผู้สูงอายุต้นแบบตามแนวพุทธ: กรณีศึกษาหลวงพ่อวัดบางเบิด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : Elderly Prototype Based on Buddhist Way: A Case Study of Loung Por Wat Bang Bed in Prachuap Khiri Khan Province”. วารสารวิชาการสถาบันพัฒนาพระวิทยากร [สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ กทม. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม): ๑-๑๗.

สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๑). “Succession Planning: เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กร”. วารสารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรชวิทยาลัย. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑(มกราคม-มิถุนายน): ๑๑๓-๑๒๗.

สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (๒๕๖๑). “การพัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยวในมิติศาสนา: พระอุเทสิกเจดีย์ขนาดใหญ่: COMMUNITY DEVELOPMENT FOR TOURIST: THE GRAND PHRAUTAYSIGA-JAYDEE”. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน): ๒๖๓-๒๗๓

สุภัทรชัย สีสะใบ. (๒๕๖๒). “สัปปุริสธรรม ๗ กับกระบวนการสรรหาบุคลากรเชิงรุก”. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

สุภัทรชัย สีสะใบ. (เขียนร่วม). (๒๕๖๒). “แนวคิด หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา: เพื่อพัฒนาให้เป็นกลไกในการพัฒนาสุขภาวะแบบองค์รวมในผู้สูงอายุ”. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ ๓ เรื่อง นวัตกรรมทางการปกครองและทางการบริหารจัดการในยุคไทยแลนด์ ๔.๐. วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

 

.