หลักสูตร

คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโท ๖ หลักสูตร ได้แก่

ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดสอน ๔ หลักสูตร
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 

.
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

.

๓. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 

.

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถานที่รับสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
๔. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

                           สถานที่รับสมัคร : สำนักงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๕. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

                          สถานที่รับสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : สำนักงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                            ๖. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถานที่รับสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : ภาควิชานิติศาสตร์ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

สถานที่ศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

 

.