.

ตารางสอนปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.