.

ตารางสอนปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

.