อาจารย์ ดร.ทักษิณ ประชามอญ

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

สังกัด             ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          ศศ.บ. (รัฐศาสตร์), พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)
  • ปริญญาโท          ร.ม. (รัฐศาสตร์)
  • ปริญญาเอก         พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

.