พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร.

 

ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม / อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สังกัด             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          ร.บ. (รัฐศาสตร์)
  • ปริญญาโท          พช.ม. (พัฒนาชุมชน)
  • ปริญญาเอก         พธ.ด. (พระพุทธศาสนา)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาการพัฒนาสังคม [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

 

.