.

ประวัติ และผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

 

รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
E-mail : konit.sri@mcu.ac.th
เบอร์โทร : 092 442 9787

๑. วุฒิการศึกษา
ปีสำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบัน เอกสาร
พธ.บ. (การศึกษานอกโรงเรียน)
M.A. (Sociology)
Ph.D. (Sociology)

.

๒. ตำแหน่งปัจจุบัน
      ก. ตำแหน่งทางวิชาการ/บริหาร
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (PDF)
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (PDF)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (่jpg)
      ข. ตำแหน่งกรรมการประจำหน่วยงานใน มจร และภายนอก

.

๓. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ์
        ๑. ผลงานวิจัย
๑.๑
๑.๒
      ๒. ผลงานทางวิชาการ : ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
๒.๑
๒.๒
      ๓. สิ่งตีพิมพ์/บทความทางวิชาการ
๓.๑
๓.๒
      ๔. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
4.1

.

๔. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม
๑.
๒.

 

 

 

.