รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม /อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สังกัด             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          พธ.บ. (การศึกษานอกโรงเรียน)
  • ปริญญาโท          M.A. (Sociology)
  • ปริญญาเอก         Ph.D. (Sociology)

E-mail : konit.sri@mcu.ac.th

เบอร์โทร : 0924429787

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

 

 

.

.