รศ.ดร.วิวัฒน์ หามนตรี

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สังกัด             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          กศ.บ. (สังคมศึกษา)
  • ปริญญาโท          ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)
  • ปริญญาเอก         ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 

.