.

ประวัติ และผลงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์

 

รศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์

๑. วุฒิการศึกษา
ปีสำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบัน เอกสาร
กศ.บ. (ชีววิทยา)
กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
Ph.D. (Experimental Psychology)

.

๒. ตำแหน่งปัจจุบัน
      ก. ตำแหน่งทางวิชาการ/บริหาร
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รองศาสตราจารย์ 
      ข. ตำแหน่งกรรมการประจำหน่วยงานใน มจร และภายนอก

.

๓. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ์
        ๑. ผลงานวิจัย
๑.๑
๑.๒
      ๒. ผลงานทางวิชาการ : ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
๒.๑
๒.๒
      ๓. สิ่งตีพิมพ์/บทความทางวิชาการ
๓.๑
๓.๒
      ๔. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
4.1

.

๔. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม
๑.
๒.

 

.