รศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สังกัด             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          กศ.บ. (ชีววิทยา)
  • ปริญญาโท          กศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ)
  • ปริญญาเอก         Ph.D. (Experimental Psychology)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

.