.

ประวัติ และผลงานของ อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล

 

อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล

๑. วุฒิการศึกษา
ปีสำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบัน เอกสาร
 ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์)
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
ปร.ด. (พัฒนศึกษา)

.

๒. ตำแหน่งปัจจุบัน
      ก. ตำแหน่งทางวิชาการ/บริหาร
อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (jpg)
      ข. ตำแหน่งกรรมการประจำหน่วยงานใน มจร และภายนอก

.

๓. ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และสิ่งตีพิมพ์
        ๑. ผลงานวิจัย
๑.๑
๑.๒
      ๒. ผลงานทางวิชาการ : ตำรา/หนังสือ/เอกสารประกอบการสอน
๒.๑
๒.๒
      ๓. สิ่งตีพิมพ์/บทความทางวิชาการ
๓.๑
๓.๒
      ๔. ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
4.1

.

๔. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/การฝึกอบรม
๑.
๒.

 

 

.