อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สังกัด             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์), รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  • ปริญญาโท          สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์)
  • ปริญญาเอก         ปร.ด. (พัฒนศึกษา)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม [คำสั่งแต่งตั้ง]

 

.