อาจารย์ ดร.สร้อยบุญ ทรายทอง

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สังกัด             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี          ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
  • ปริญญาโท          สค.ม. (วิจัยประชากรและสังคม)
  • ปริญญาเอก         ปร.ด. (สังคมวิทยา)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 

.