พระสิทธินิติธาดา, รศ.ดร.

ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

สังกัด             ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           น.บ. (นิติศาสตร์)
  • ปริญญาโท           น.ม. (นิติศาสตร์), พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  • ปริญญาเอก          น.ด. (นิติศาสตร์)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

 

.