ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

สังกัด             ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           น.บ. (นิติศาสตร์), ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
  • ปริญญาโท           ร.ม. (นิติศาสตร์), รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
  • ปริญญาเอก          Ph.D. (Social Sciences)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

 

.