ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ

ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์

สังกัด             ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี           น.บ. (นิติศาสตร์), ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
  • ปริญญาโท           ศศ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม), ศศ.ม. (รัฐศาสตร์), น.ม. (กฏหมายธุรกิจ)
  • ปริญญาเอก          น.ด. (นิติศาสตร์)

คำสั่ง / แต่งตั้ง / ภาระงาน

  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ [เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง]

 

.