ปริญญาตรี


คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี จำนวน ๗ หลักสูตร ได้แก่
ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดสอน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต