แนะแนวการศึกษา : ปริญญาตรี

หลักสูตร

คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี จำนวน ๗ หลักสูตร ได้แก่
ภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดสอน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ภาควิชานิติศาสตร์ เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา

 • คุณสมบัติพระภิกษุสามเณรผู้สมัครเข้าศึกษา
  ๑. สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค หรือ
  ๒. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
  ๓. สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม ๙ ประโยค หรือ
  ๔. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ
  ๕. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 • คุณสมบัติคฤหัสถ์ผู้สมัครเข้าศึกษา
  ๑. สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค (ต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามมหาวิทยาลัยกำหนด)
  ๒. สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
  ๓. สอบได้เปรียญธรรมหรือบาลีศึกษา ๓ ประโยค และได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
  ๔. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม หรือ
  ๕. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือได้รับประกาศนียบัตรอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง (ต้องศึกษาวิชาบาลีไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)

การสมัครเรียนและสอบคัดเลือก

การสมัครเรียน

 • หลักฐานการรับสมัคร
  ๑. สำเนาเอกสารการจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม ๒ ชุด
  ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
  ๓. สำเนาหนังสือใบสุทธิ (พระภิกษุ/สามเณร) / บัตรประชาชน (แม่ชี/คฤหัสถ์) ๑ ชุด
  ๔. สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ๒ ชุด
  ๕. รูปถ่าย ๑ นิ้วครึ่ง หน้าตรง ๒ รูป
  ๖. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ๒ ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกับใบวุฒิการศึกษา)
  ๗. ค่าใบสมัครและค่าสมัคร ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
 • สมัครเรียนออนไลน์http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
  สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒

วิชาที่สอบคัดเลือก

– วิชาพระพุทธศาสนา คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
– วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
– วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
– วิชาภาษาไทย (สำหรับนิสิตต่างประเทศ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
– การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

สถานที่สอบคัดเลือก และสถานที่ศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการรับสมัครเรียน

รับสมัคร     มกราคม – พฤษภาคม ของทุกปี
สอบข้อเขียน     พฤษภาคม ของทุกปี
สอบสัมภาษณ์     พฤษภาคม ของทุกปี
ประกาศผลสอบคัดเลือก     พฤษภาคม ของทุกปี
ขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่     พฤษภาคม ของทุกปี
เปิดภาคการศึกษา     มิถุนายนของทุกปี

สถานที่รับสมัคร/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • สำนักทะเบียนและวัดผล ห้อง C๓๐๐ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม โซน C
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๑-๘๔๒๔
  เวลาทำการ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
 • สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  โทร ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๓
  เวลาทำการ ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.