คณะสังคมศาสตร์ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร กล่าวแนะนำผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากนั้น รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล ผู้แทนคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และแบ่งห้องรับการตรวจระดับหลักสูตร ตามลำดับ โดยในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตรวจประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

 

ข่าว : เรวดี จรรยา

.