หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม ประธานกรรมการ รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการ และ ผศ.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มี พระปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ และ​ ผศ.ดร.เดช​ ชู​จัน​อัด​ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วย​อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ แนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing
     
ข่าว : เรวดี จรรยา
.