คณะสังคมฯ ประชุมบุคลากรคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระวชิรกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเรื่องการดำเนินงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๕ และการเตรียมความพร้อมการจัดซุ้มแสดงความยินดีบัณฑิต พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

 

.