คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระวชิรกิตติบัณฑิต, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเรื่อง ๑. การขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒. การขอความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๓. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (พระครูพิศิษฐ์ประชานาถ, ดร.)
๔. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (พระครูสังฆรักษ์เอกลักษณ์ อชิโต, ดร.)
๕. การขอความเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท) ส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๒)
๖. การขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
๗. การขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ๘. การขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์
๙. การขอความเห็นชอบแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๑๐. การขอความเห็นชอบเทียบโอนผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ และผู้เข้าร่วมชี้แจง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.