ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ รับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้ารับประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา โดยมี ดร.หม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐาใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นประธาน ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำหรับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมนี้ เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นกำลังใจและส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธ ในการร่วมจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไพศาลสืบไป ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์, โครงการ คุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา และมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน ฝ่ายบรรพชิต พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการคัดสรร ฝ่ายบรรพชิต และ พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการคัดสรร ฝ่ายคฤหัสถ์

.

(รายนามผู้เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี ๒๕๖๖” )